Menu

Our first carbon neutral brewery

Based in Falkenberg, the brewery is 100% powered by biogas and green electricity, reducing carbon emissions from thermal energy and electricity to zero

Falkenberg has been using green electricity for many years, and 26% of its thermal energy comes from biogas generated by the brewery's own wastewater. The remaining 74% will now be natural gas. In cooperation with energy supplier Ørsted AB, this has now been converted to biogas, with certificates ensuring that the biogas supplied to the grid has replaced an equivalent amount of natural gas.

“For many, many years, we have been working to create a more efficient brewery with as little impact on our environment as possible. Now we are taking a big step forward and using solely carbon-neutral energy sources," says Ted Akiskalos, Managing Director, Carlsberg Sverige.

As part of our Together Towards ZERO program, Carlsberg relies on the ‘best available options’ for developing and sourcing sustainable energy, including the establishment of solar panels and purchasing renewable energy where possible. Sweden’s well-functioning infrastructure and the availability of bio-gas from the grid mean it is possible to convert to fully renewable sources by buying green energy. In markets where this is not an option, Carlsberg will need to deploy other solutions.

Says Simon Boas Hoffmeyer, Sustainability Director, Carlsberg Group, “Climate change is argueably the most important issue facing our society today, so we are very pleased with the positive development in Carlsberg Sverige.”

 

ທີ່ເມືອງຟອກເກນເບີກ ໂຮງງານຜະລິດເບຍໄດ້ນຳໃຊ້ພະລັງງານແກສຊີວະພາບທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກທຳມະຊາດ ເຊິ່ງສາມາດຫລຸດການປ່ອຍອາຍກາກບອນຈາກພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າໃຫ້ເປັນສູນ.

ເມືອງຟອກເກນເບີກໄດ້ນຳໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກທຳມະຊາດມາໄດ້ຫລາຍປີແລ້ວ, 26% ໃນການນຳໃຊ້ພະລັງຄວາມຮ້ອນຈາກແກສຊີວະພາບທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍນ້ຳເສຍຈາກໂຮງງານເບຍ, ສ່ວນທີ່ເຫລືອ 74% ແມ່ນມາຈາກແກສທຳມະຊາດ.

ຈາກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຜູ້ສະຫນອງ Ørsted AB ປະຈຸບັນແມ່ນສາມາດປ່ຽນເປັນແກສຊີວະພາບ ພ້ອມໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຮັບປະກັນວ່າແກສຊີວະພາບທີ່ສົ່ງໄປຫາຕາຄ່າຍໄຟຟ້າ ໄດ້ທົດແທນເປັນແກສທຳມະຊາດໃນປະລິມານທີ່ເທົ່າກັນ.

"ຫລາຍປີຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາ ເພຶ່ອສ້າງໂຮງງານເບຍໃຫ້ປະສິດທິພາບຫລາຍຂຶ້ນ ໂດຍມີຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມຫນ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ຕອນນີ້ເຮົາກຳລັງກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າຢ່າງໃວວາ ແລະ ໃຊ້ແຫລ່ງພະລັງງານທີ່ເປັນມິດຕໍ່ກາກບອນຢ່າງດຽວ" ທ່ານ ເທດ ອາກິສກາໂລ ຜູ້ອຳນວຍການຄາລສະເບີກສະວີເດນກ່າວ.

ສິ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການ TTZ ທີ່ບໍລິສັດຄາລສເບີກເຊື່ອວ່າແມ່ນ "ຕົວເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ" ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຊອກຫາພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງ ລວມເຖິງການຕິດຕັ້ງພະລັງງານແສງອາທິດ ແລະ ການຈັດຊື້ພະລັງງານທົດແທນທີ່ເປັນໄປໄດ້. ປະເທດສະວີເດນ ໄດ້ວາງພື້ນຖານໂຄງລາງການເຮັດວຽກເປັນຢ່າງດີ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມໃນການນຳໃຊ້ພະລັງງານຊີວະພາບຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຫມາຍຄວາມວ່າເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະປ່ຽນເປັນແຫລ່ງພະລັງງານຫມູນວຽນຢ່າງເຕັມທີໂດຍການຊື້ພະລັງງານຈາກທຳມະຊາດ. ໃນຕະຫລາດອື່ນທີ່ບໍ່ມີທາງເລືອກນັ້ນ ຄາລສະເບີກຈະຕ້ອງຫາວິທີແກ້ໄຂອື່ນໆ.

ທ່ານ ໄຊມອນ ໂບອາ ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານຄວາມຍືນຍົງຂອງຄາລສະເບີກກລຸບ ໄດ້ກ່າວໃວ້ວ່າ "ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນບັນຫາສຳຄັນທີ່ສຸດໃນສັງຄົມພວກເຮົາ ທີ່ກຳລັງພົບພໍ້ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະພັດທະນາໄປໃນທາງທີ່ດີຂຶ້ນ ໃນບໍລິສັດຄາລສະເບີກສະວີເດນ"